Historia Oddziału

Działalność Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich na Lubelszczyźnie rozpoczęła się w styczniu 1950r. W tym czasie powstały pierwsze Koła SIMP przy KFWM Kraśnik, a następnie WSK Świdnik, które bezpośrednio podlegały ZG SIMP w Warszawie. Oddział SIMP w Lublinie został powołany 24.08.1950r. na Walnym Zebraniu Organizacyjnym. Pierwszym prezesem O/SIMP w Lublinie został wybrany mgr inż. Kazimierz Gielewski, ówczesny dyrektor naczelny FSC Lublin.
Po przyłączeniu się do Oddziału SIMP w Lublinie Kół SIMP z Kraśnika i Świdnika, co nastąpiło na V Walnym Zebraniu Delegatów w dn. 21.03.1954, działalność Oddziału objęła swoim zasięgiem całe województwo lubelskie. Prezesem Oddziału Wojewódzkiego SIMP w Lublinie został wybrany inż. Jerzy Napiórkowski – naczelny inż. FSC Lublin. W tym czasie OW SIMP liczył już 1184 członków, w tym 512 spoza Lublina.
W latach 1957-1960 zgodnie z zaleceniami ZG SIMP i nowym Statutem SIMP dokonano weryfikacji członków SIMP. W jej wyniku OW SIMP w Lublinie na koniec 1960r. liczył 661 członków, zgrupowanych w 19 Kołach Zakładowych SIMP. W tym czasie rozpoczęły również działalność pierwsze w Oddziale lubelskim trzy sekcje naukowo-techniczne t.j.: Sekcja Przeróbki Plastycznej, Sekcja Przemysłu Drzewnego i Sekcja Poligrafów. Funkcję przewodniczącego OW SIMP w Lublinie od r.1956 do 1963 pełnił ówczesny dyrektor Lubelskiej Drukarni Prasowej – Władysław Jakubowski, późniejszy Sekretarz OW NOT w Lublinie. Działalność O/SIMP w pierwszym okresie działalności koncentrowała się głównie na prowadzeniu intensywnej akcji szkoleniowo-odczytowej, współpracy z przemysłem, a także inicjatywami dotyczącymi budowy Domu Technika NOT w Lublinie i utworzeniu Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
XIII Walne Zgromadzenie Delegatów OW SIMP w 1963r. po raz pierwszy odbyło się w nowowybudowanym Domu Technika NOT w Lublinie, a nowym przewodniczącym Oddziału został wybrany rektor WSInż. w Lublinie – mgr inż. Stanisław Podkowa. Od tego czasu nastąpił znaczny rozwój OW SIMP, który na koniec 1965r. liczył już 1050 członków, zrzeszonych w 25 Kołach SIMP, w tym 2 Kołach Uczelnianych przy WSInż. i Akademii Rolniczej.

Największy rozwój Oddziału SIMP w Lublinie dokonał się jednak w latach 1970-1980. Ilość Kół SIMP-owskich wzrosła w tym czasie do 34, a ilość członków do 3270, pomimo, że w tym okresie odeszło z Oddziału lubelskiego 12 Kół do innych Oddziałów Wojewódzkich SIMP w Białej Podlaskiej, Chełmie, Stalowej Woli i Zamościu, które powstały w wyniku reformy administracyjnej kraju. Przy O/SIMP w Lublinie w tym okresie działało również 13 Sekcji naukowo-technicznych oraz 2 agendy gospodarcze SIMP, t.j. ODK i ZORPOT. W latach 1975- 1980 przewodniczącym Oddziału SIMP w Lublinie był inż. Stanisław Pasko – dyr. techn. WSK Świdnik.
W latach 1980-tych nastąpił nieznaczny regres w działalności Oddziału SIMP wynikający przede wszystkim z ogólnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w kraju. Liczba członków spadła do 2970 i zmniejszyła się aktywność Kół. W tym czasie powstały jednak w Lublinie dwie dodatkowe agendy SIMP, t.j. SIMPTEST i SIMPTUR, a działalność merytoryczna O/SIMP skupiła się głównie na prowadzeniu intensywnej współpracy zagranicznej ze Stowarzyszeniami technicznymi na Węgrzech i w Bułgarii oraz organizowaniem wycieczek zagranicznych, i współpracy z nowotworzonym Związkiem Zawodowymi Inżynierów i Techników w podejmowaniu przedsięwzięć dla poprawy sytuacji płacowej kadry inżynieryjno-technicznej w zakładach pracy.
Bardzo ważnym wydarzeniem w historii O/SIMP była organizacja w Lublinie na terenie Domu Technika XXVII Walnego Zjazdu SIMP w dn. 15-16 września 1990r. Na czele Komitetu Organizacyjnego Zjazdu stanął kol. inż. Lubosław Pruszkowski z WSK Świdnik, który w tym czasie był także przewodniczącym lubelskiego O/SIMP. Zjazd, w którym uczestniczyło ponad 300 delegatów z 48 Oddziałów SIMP i Sekcji naukowo-technicznych oraz ok. 50 zaporoszonych gości zakończył się pełnym sukcesem organizacyjnym i Uchwałą wytyczającą dalsze kierunki działalności SIMP.
Wielkim osiągnięciem Zarządu Oddziału SIMP związanym z ogromnym zaangażowaniem finansowym miejscowych agend gospodarczych i członków SIMP, przy poparciu ZG SIMP była budowa i oddanie do użytku w 1994r. Domu Mechanika w Lublinie, w którym znalazły swoje siedziby: Biuro Zarządu Oddziału SIMP oraz lubelskie agendy gospodarcze SIMP. Niestety ze względu na trudności finansowe do chwili obecnej nie udało się w pełni zakończyć adaptacji IV pietra ww. Domu.
W r. 2001 O/SIMP w Lublinie obchodził uroczyście Jubileusz 50-lecia działalności. Uroczystość uświetnili swoją obecnością aktualni działacze SIMP, zasłużeni seniorzy SIMP oraz zaproszeni goście z ZG SIMP, sąsiednich Oddziałów SIMP, bratnich Stowarzyszeń NOT-owskich, a także delegacja zaprzyjaźnionego Oddziału GTE z Dehreczyna (Węgry). Wielu działaczy O/SIMP otrzymało odznaczenia i wyróżnienia. Z tej okazji ukazała się również obszerna monografia O/SIMP p.t. „Z dziejów przemysłu maszynowego na Lubelszczyźnie. 50 lat działalności Lubelskiego Oddziału SIMP”, której autorem jest długoletni Sekretarz Odziału – mgr inż. Tadeusz Filipek. Monografia ta jest nadal dostępna w Biurze Oddziału SIMP. W latach 1988-2006 prezesem O/SIMP był mgr inż. Jerzy BARTNICKI (dyrektor SIMPTEST-u Lublin). Od 13.05.2006 r. funkcję prezesa O/SIMP w Lublinie pełni nieprzerwanie do chwili obecnej dr inż. Paweł CHOJNACKI z KZ SIMP Agusta Westland PZL-Świdnik, który ponownie został wybrany na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Delegatów O/SIMP w dniu 24.05.2014 r. na kadencję 2014 – 2018. Z okazji Jubileuszy 50-lecia i 60-lecia Oddziału SIMP w Lublinie ukazały się publikacje książkowe autorstwa Tadeusza Filipka – sekretarza Oddziału, które nadal są jeszcze dostępne w Biurze O/SIMP.